REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.mazako.pl, w tym m.in. warunki składania Zamówień na Towary dostępne w sklepie, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

 

2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 

- CENA PRODUKTÓW, zwana również zamiennie CENĄ ZAKUPÓW– wartość Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca natomiast kosztów dodatkowych, w tym opłat z tytułu dostawy, wskazanych w sklepie internetowym;

 

- INFORMACJA O ZAMÓWIENIU - podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia, zawierające szczegółowe informacje na jego temat;

 

- KONTO – wymagający zarejestrowania na stronie sklepu internetowego i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi m.in. złożenie Zamówienia i korzystanie ze sklepu, przy czym składanie Zamówień możliwe jest również bez posiadania KONTA, zgodnie z treścią §2 ust.6

 

- KOSZT DOSTAWY – określone przez Sprzedawcę opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta i znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wysokość jest widoczna m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości zawierającej m.in. Informację o Zamówieniu; obowiązek uiszczenia Kosztów Dostawy spoczywa na Kliencie

 

- KLIENT – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną;

 

- KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 

- ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA - podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które składają się: Cena produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Konsumenta, do którego zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Drogerii Internetowej;

 

- SKLEP INTERNETOWY - działająca pod adresem www.mazako.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet;

 

- SPRZEDAWCA: MAZAKO Mazurkiewicz Adam al. Jana Pawła II 88 B/12, 09-410 Płock

       NIP  PL774-202-82-10 REGON 611340728, email: adam@mazako.pl

 

- TOWARY, zwane również zamiennie PRODUKTAMI – prezentowane w sklepie internetowym rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie a następnie je kupić, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu; Zdjęcia Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktów i mają charakter poglądowy.

 

- ZAMÓWIENIE – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy i zawierające zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w sklepie internetowym, stanowiące ofertę.

 

3. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

 

4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w sklepie internetowym.

 

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z DROGERII INTERNETOWEJ

1. Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania ze sklepu internetowego jest:

a) rejestracja w portalu działającym pod adresem www.mazako.pl , poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych;

b) posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji Konta, niezbędnego również do kontaktu m.in. w celu realizacji Zamówienia, jak np. wysłania potwierdzenia złożenia Zamówienia, oraz aktywnego numeru telefonu

niezbędnego do bezpośredniego kontaktu w związku z dostawą i/lub odbiorem Zamówienia;

 

c) podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych: w przypadku wyboru dostawy kurierem - adresu korespondencyjnego (ulica z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), w przypadku wystawienia faktury VAT na rzecz przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - firmy, numeru NIP, adresu działalności gospodarczej;

d) dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,

e) potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 

2. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Sprzedawcę, w związku z realizacją Zamówienia, dostępne są w Polityce cookies.

 

3. Z zastrzeżeniem treści ust. 6 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego Konta. Zalogowanie polega na podaniu nicku lub adresu e-mail Klienta i wcześniej ustalonego hasła, które ma charakter poufny.

4. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy ww. hasła i nie ujawniania go komukolwiek. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa.

5. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Serwisie. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować, do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Klienta lub w inny sposób zakłóca działanie Serwisu. Sprzedawca może ponadto wymagać od Klienta potwierdzenia, że jest posiadaczem Konta w każdym przypadku, gdy ma podstawy sądzić, że zostało ono użyte w sposób niezgodny z prawem, w tym regulaminem.

 

6. Klient może skorzystać ze sklepu internetowego i złożyć Zamówienie także wówczas, kiedy nie posiada aktywnego Konta. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia bez posiadania aktywnego Konta jest:

a) dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,

b) podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego; w przypadku wyboru dostawy kurierem - adresu korespondencyjnego (ulica z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), w przypadku wystawienia faktury VAT na rzecz przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - firmy, numeru NIP, adresu działalności gospodarczej;

c) posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz aktywnego numeru telefonu, wskazanych Sprzedawcy i niezbędnych do kontaktu m.in. w celu realizacji Zamówienia, jak np. wysłania potwierdzenia złożenia Zamówienia (adres e-mail) lub bezpośredniego kontaktu w związku z dostawą i/lub odbiorem Zamówienia;

d) potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 

7. Zakładając Konto lub składając Zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawarta jest zgodnie z regulaminem określającym ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu działającego pod adresem internetowym http://www.mazako.pl/, dostępnym pod adresem https://mazako.pl/content/6-regulamin. W przypadku Założenia Konta umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron, zgodnie z zasadami wskazanym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Składając Zamówienie po zalogowaniu się do Konta lub składając zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym regulaminie. Umowa ta zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

 

§3 WARUNKI I PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA, MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Klient może złożyć Zamówienie, jeśli zalogował się do swojego Konta w Sklepie Internetowym, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie albo zgodnie z § 2 ust. 6 regulaminu poprzez podanie niezbędnych danych osobowych, w celu realizacji Zamówienia bez Konta.

 

2. Złożenie Zamówienia wymaga zaznaczenia Produktu widocznego w Sklepie Internetowym, którego zakupem Klient jest zainteresowany i następnie wybrania polecenia „Dodaj do koszyka”. W koszyku Klient jest zobowiązany wskazać liczbę zamawianych Produktów. Następnie Klient jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności wskazać adres na terytorium Polski, na który zamówione Produkty mają być dostarczone. Do obowiązków Klienta należy również wybór sposobu zapłaty. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji regulaminu. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

3. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę m.in. o metodach i warunkach dostawy Produktów oraz warunkach i sposobach zapłaty za zamówione Produkty. Następnie, Klientowi udostępniane jest na stronie internetowej podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on informowany o głównych cechach wszystkich Produktów, które zostały przez niego wybrane, sposobie dostawy oraz Cenie Produktów i Łącznym Koszcie Zamówienia, a także wybranym przez Klienta sposobie zapłaty za Produkty. Informacja o złożonym zamówieniu wysyłana jest również na adres e-mail, wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta lub adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta. Ta wiadomość potwierdza tylko otrzymanie przez Sprzedawcę Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.

 

4. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienia, dla których wybrano formę dostawy „odbiór osobisty” kompletowane są i rezerwowane na 3 dni od momentu złożenia zamówienia. Odbioru można dokonać osobiście w Hurtowni MAZAKO ul. Narodowych Sił Zbrojnych 3E w Płocku. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Jeśli w trakcie kompletacji zamówienia okaże się, że część spośród Towarów zamówionych przez Klienta będzie niedostępna, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą e-mailową, w celu uzgodnienia wariantu zakupu. Klient będzie mógł wybrać jedną z dwóch opcji: rezygnacja z Zamówienia lub odbiór niepełnego Zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie dokona wyboru jednej z dwóch opcji wskazanych powyżej w ciągu 12 godzin, przyjmuje się, że zrezygnował z Zamówienia. Jeżeli wszystkie Towary zamówione przez Klienta będą niedostępne, Zamówienie zostanie anulowane. Jeśli Klient dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu, z góry na konto, a następnie zrezygnował z niego, z przyczyn i na warunkach opisanych powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymaną od niego płatność za to Zamówienie. Jeśli Klient dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu z góry na konto, a następnie wyraził zgodę na przesłanie Zamówienia niepełnego, Łączny Koszt Zamówienia zostanie przez Sprzedawcę skorygowany, zgodnie z treścią §4 ust. 2.

 

5. Po skompletowaniu Zamówienia, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość zatytułowaną „Zamówienie oczekuje na odbiór” lub „Informacja o wysyłce”, w zależności od tego, jaki sposób dostawy został wybrany przez Klienta. Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zawiera Informację o Zamówieniu i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Klienta w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę sprzedaży uważa się za zawartą. Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączany jest przez Sprzedawcę do maila informującego, że zamówienie oczekuje na odbiór.

 

6. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 5, jego Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu zamówionych Produktów. Do czasu wysłania wiadomości, o której mowa w ust.5, Klient może złożyć oświadczenie o jego cofnięciu.

 

7. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa jest możliwa tylko dla Klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta.

 

9. Wartość całego jednego Zamówienia wysyłanego „Za pobraniem” nie może przewyższać kwoty 5000 zł.

 

10. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania tylko tych Produktów, które wskazał w wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Tym samym Sprzedawca nie jest zobowiązany, aby dostarczyć Klientowi jakiekolwiek inne Produkty.

 

§4 CENY, FORMY PŁATNOŚCI

1. Zamieszczone w Sklepie Internetowym Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, w tym kosztów dostawy, wskazanych w Sklepie Internetowym. Ceny podawane są w złotych polskich.

 

2. Wiążąca i ostateczna jest Cena Produktu podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Informacja na temat Łącznego Kosztu Zamówienia i ceny poszczególnych elementów na niego się składających, przedstawiana jest w Sklepie Internetowym, w szczególności w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta całego złożonego Zamówienia, sposobu dostawy i formy płatności. Łączny Koszt Zamówienia może zostać skorygowany w przypadku opisanym w §3 ust. 3 Regulaminu, tj. w sytuacji kiedy Klient wyraził zgodę na przesłanie Zamówienia niepełnego. Łączny Koszt Zamówienia może wówczas ulec skorygowaniu, tak aby obejmował Ceny Produktów, które są aktualnie dostępne w Sklepie Internetowym i mają być dostarczone Klientowi, a także odpowiedni dla nich Koszt Dostawy.

 

3. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności.

 

4. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub akcją wyprzedażową, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy.

 

5. Koszty Dostawy są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, ich wysokość zależy m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Z Kosztami Dostawy Klient może się zapoznać także pod adresem https://mazako.pl/content/7-dostawa-towaru

 

6. Za Zamówienia składane w Sklepie Internetowym, Klient może zapłacić wybierając spośród następujących rodzajów płatności:

a) płatność przy odbiorze - w przypadku dostawy za pomocą kuriera DHL,DPD lub FedEx;

b) płatność z góry na konto, czyli płatność elektroniczna w formie przelewu lub płatność kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu Tpay;

c) płatność z góry na konto, czyli płatność elektroniczna w formie przelewu, płatność BLIK lub płatność kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu Tpay.

 

Ze szczegółowymi informacjami na temat metod zapłaty, Klient może się zapoznać rozpoczynając składanie Zamówienia i w jego trakcie. Informacje na temat metod płatności Klient może znaleźć również na stronie internetowej https://mazako.pl/content/9-metody-platnosci

 

7. Przy wysyłce za pobraniem koszty Zamówienia wraz z kosztami dostawy przekazujesz Kurierowi przy odbiorze przesyłki. Jedyną możliwą formą płatności jest w tym przypadku gotówka. Przy odbiorze Zamówienia musisz mieć przygotowaną dokładną sumę, jaką masz na rachunku (łączny koszt produktów i dostaw). Kurier może nie mieć możliwości wydania reszty.

 

8. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Tpay, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z Tpay. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej, a w przypadku płatności BLIK warunkiem koniecznym jest również dostęp do aplikacji mobilnej, której wydawcą jest bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy.

 

9. Płatność przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu Tpay, jest możliwa wówczas, gdy Klient posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę z Tpay.

 

10. W przypadku płatności elektronicznej, płatności przy użyciu karty płatniczej oraz płatności BLIK, realizacja Zamówienia nastąpi, od chwili gdy Klient dokona płatności za Zamówienie, co zostanie potwierdzone uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy, całą kwotą przypadającą do zapłaty.

 

13. Do zamówionych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od treści żądania Klienta.

 

§5 WARUNKI DOSTAWY, CZAS REALIZACJI

1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:

a) przesyłka kurierska – DHL,DPD lub FedEx;

b) przesyłka kurierska pobraniowa – DHL,DPD lub FedEx;

c) osobisty odbiór Zamówienia w Hurtowni MAZAKO ul. Narodowych Sił Zbrojnych 3E w Płocku.   

   od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

 

Sprzedawca może zawiesić czasowo dostępność poszczególnych form dostawy, o czym każdorazowo Klient będzie informowany w widoczny sposób na etapie składania Zamówienia.

3. Na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawca zamieszcza informację o liczbie dni roboczych, za które uznaje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Produktami, na adres podany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. Ze szczegółowymi informacjami na temat form i warunków dostawy, w tym ich ceny, Klient może zapoznać się rozpoczynając składanie Zamówienia i w jego trakcie. Informacje na ten temat Klient może znaleźć również na stronie internetowej http://www.mazako.pl

 

4. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za Zamówienie ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników.

 

5. Dostawa Produktów do Klienta nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. Zazwyczaj jest to jednak 2-3 dni robocze. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego Produkty zostaną skompletowane i Zamówienie będzie oczekiwać na odbiór. Klient jest zobowiązany odebrać tak przygotowane w sklepie Zamówienie, w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informację, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze zamówienia w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru, jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia.

 

6. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór Produktów. W chwili dostarczenia Produktów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, czy Produkty nie są wadliwe, a opakowanie nie zawiera widocznych uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, Sprzedawca zaleca sporządzenie przez Klienta i kuriera protokołu potwierdzającego ww. okoliczności i kontakt ze Sprzedawcą. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, które Klient odbiera w sklepie, Sprzedawca zaleca niezwłoczne poinformowanie go o tym fakcie. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu Zamówienia i w obecności kuriera lub w obecności Sprzedawcy. W tym przypadku, w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Zamówienia, powstałych w trakcie transportu, Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

7. Produkty dostarczane są w standardowym opakowaniu Sprzedawcy. Jedno opakowanie nie może być cięższe niż 30 kg, Ograniczenie wagowe nie ma zastosowania do Zamówień odbieranych.

 

8. Klient powinien zapewnić odbiór Produktów bez zbędnej zwłoki i w sposób bezpieczny. Jeśli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanych w §5 ust. 5 terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, Zamówienie zostanie zwrócone do siedziby Sprzedawcy.

 

9. Jeżeli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanych w §5 ust. 5 terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca może skorzystać odpowiednio w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia Zamówienia. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym Klienta. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta w ten sam sposób, jakiego ten użył do zapłaty, chyba że Konsument zgodził się on na inny sposób zwrotu.

 

 

§6 REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad.

 

2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

 

Reklamacje mogą być składane mailowo na adres adam@mazako.pl ,

oraz na adres: MAZAKO Mazurkiewicz Adam ul.Jana Pawła II 88 B/12 09-410 Płock

Konieczne jest podanie numeru zamówienia bądź numeru faktury oraz datę zakupu. Wymagane będzie podanie danych kontaktowych oraz krótkiego opisu uszkodzeń, braków lub innych powodów reklamacji. Przydatne będą zdjęcia paczki a przede wszystkim protokół uszkodzeń sporządzony z kurierem dostarczającym przesyłkę.

Sposób składania reklamacji dostępny jest na stronie: https://mazako.pl/content/8-reklamacje

 

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, w tym względem osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Klient niebędący Konsumentem otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Produktu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację, o której mowa w niniejszym przepisie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt.

 

 

§7 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY I MODYFIKACJI ZAMÓWIENIA

1. W przypadku kiedy Klient zrezygnuje z Zamówienia, zgodnie z treścią §3 ust. 4 lub gdy Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z tego względu, że objęte nim Produkty nie będą dostępne, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta i zwrócić mu wszelkie otrzymane płatności. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty, chyba że zgodził się on na inny sposób zapłaty.

 

2. Każdy Klient będący Konsumentem jest uprawiony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia, Konsument jest zobowiązany wysłać na adres MAZAKO Mazurkiewicz Adam ul.Jana Pawła II 88B/12 09-410 Płock oświadczenie o odstąpieniu.

 

3. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Produktów oraz Koszt dostawy. W zakresie Kosztu dostawy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.

 

4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Produktów oraz Kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Łącznego Kosztu Zamówienia do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, co nastąpi wcześniej.

 

5. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, ponosi Konsument.

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8 DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta zostało opisane w odrębnych dokumentach – w zależności od formy składania Zamówienia:

a) Zamówienie z logowaniem do aktywnego Konta – szczegóły;

b) Zamówienie bez konta – szczegóły.

 

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.

 

3. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowegoj, w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie.

 

4. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu możliwości składania Zamówień, Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień może zostać odblokowana.

 

5. Informacje o produkcie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia.

 

6. Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji umieszczonej w Sklepie Internetowym lub odpowiednim regulaminie, Ceny Produktów nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom, które mogą w tym czasie obowiązywać w hurtowni.

 

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.

 

8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją platformy internetowej.

 

9. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną.

§10 Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji

W sprawach Pozasądowych Sposobach Rozpatrywania Reklamacji klient może dochodzić swoich roszczeń w stałym polubownym sądzie konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej bądź zwrócić się bezpośrdenio do Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania ADR. Szczegółowe informacje zawarte są na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§11 Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Powinien on zawierać:

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres

pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien kliknąć w ikonę „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym www.mazako.pl  

 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 roku.